Kvalitetsledningssystem

Svenska Industri Instrument har ett certifierat kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2015. Hela verksamheten omfattas av systemet och revideras internt i enlighet med kraven i standarden. Vi arbetar med ständig förbättring för att uppnå uppsatta kvalitetsmål gällande produkter och tjänster. Alla anställda bidrar i företagets totala resultat med avseende på kvalitet och kundtillfredsställelse.

Uppfyllandet av våra kvalitetsmål är en viktig uppgift för ledningen. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på utfört arbete vid bedömning av personalens prestationer. För att vara en kreativ och innovativ partner för våra kunder förväntar vi att våra leverantörer skall hålla ett lika högt kvalitetsansvar.

Kvalitetspolicy

Svenska Industri Instrument SINI är ett företag som säljer produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur och nivå. I vår verksamhet sätter vi kundens förväntningar i fokus och strävar efter ständig förbättring vad gäller kvalitén på våra produkter och tjänster. För att underlätta detta är vi certifierade enligt en rad standarder och ser vårt kvalitetsledningssystem som ett viktigt verktyg.

Vi ser även självklart till att följa gällande lagstiftning. Vi köper in och lagerför färdiga produkter från utlandet. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och de produkter vi säljer för att säkerhetsställa högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Även i de tjänster vi erbjuder våra kunder arbetar vi för en hög kvalitetsnivå med nöjda kunder som följd.

Miljöledningssystem

Svenska Industri Instrument har ett certifierat miljöledningssystemet enligt ISO 14001:2015. Hela verksamheten omfattas av systemet och revideras internt i enlighet med kraven i standarden. Vi arbetar med ständig förbättring för att uppnå uppsatta miljömål för att minska utsläpp till mark, vatten och luft, minska kemikalieanvändningen och mängden av farligt avfall.

Externt arbetar vi aktivt för att påverka våra leverantörer att ha ett motsvarande miljöledningssystem med regelbundna förbättringsåtgärder. Internt arbetar vi med regelbunden information för att motivera personalen att agera miljömässigt ansvarsfullt i sina arbeten.

Miljöpolicy

Svenska Industri Instrument SINI är ett företag som säljer produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur och nivå. Vi strävar efter ständig förbättring genom att minska den miljöpåverkan vår verksamhet innebär. Vi arbetar för att ta miljömedvetna beslut i vår dagliga verksamhet samt genom att påverka våra leverantörer att göra detsamma. Vi för en öppen dialog om miljöarbete med våra anställda och all personal ska vara väl medveten om vad vårt miljöengagemang innebär. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt miljöarbete.

Vi försöker i möjligaste mån skydda miljön och påverka våra utsläpp genom förebyggande åtgärder och fungerande rutiner. Eftersom en betydande del av vår miljöpåverkan utgörs av transporter jobbar vi aktivt med effektivisering och samordning av resor. Vi ser gällande miljölagar som en miniminivå och ser självklart till att följa krav från både myndigheter och kunder.