Kvalitetsledningssystem

Svenska Industri Instrument har ett certifierat kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2015. Hela verksamheten omfattas av systemet och revideras internt i enlighet med kraven i standarden. Vi arbetar med ständig förbättring för att uppnå uppsatta kvalitetsmål gällande produkter och tjänster. Alla anställda bidrar i företagets totala resultat med avseende på kvalitet och kundtillfredsställelse.

Uppfyllandet av våra kvalitetsmål är en viktig uppgift för ledningen. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på utfört arbete vid bedömning av personalens prestationer. För att vara en kreativ och innovativ partner för våra kunder förväntar vi att våra leverantörer skall hålla ett lika högt kvalitetsansvar.

Förebyggande åtgärder

För att eliminera fel och orsakerna till fel arbetar vi med förebyggande åtgärder, avvikelserapportering och korrigerande åtgärder. Det finns klara och tydliga riktlinjer för ansvar, befogenhet och arbetsrutiner samt rutiner för ankomstkontroll, avvikelsehantering och reklamationshantering.

För att säkerställa konsekvent hög kvalitet på våra produkter och tjänster, är kvaliteten i leveransen av produkter och material från våra leverantörer av stor betydelse. Vi betraktar våra leverantörer som strategiska partners där vi tillsammans skall uppnå uppsatta mål. Som ett minimikrav förväntas våra leverantörer bevisa att de har ett effektivt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

Miljöledningssystem

Svenska Industri Instrument har ett certifierat miljöledningssystemet enligt ISO 14001:2015. Hela verksamheten omfattas av systemet och revideras internt i enlighet med kraven i standarden. Vi arbetar med ständig förbättring för att uppnå uppsatta miljömål för att minska utsläpp till mark, vatten och luft, minska kemikalieanvändningen och mängden av farligt avfall. Externt arbetar vi aktivt för att påverka våra leverantörer att ha ett motsvarande miljöledningssystem med regelbundna förbättringsåtgärder. Internt arbetar vi med regelbunden information för att motivera personalen att agera miljömässigt ansvarsfullt i sina arbeten.

Miljöpolicy

Svenska Industri Instrument SINI säljer produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur, nivå och flöde. Vi strävar efter ständig förbättring genom att minska den miljöpåverkan vår verksamhet innebär. Vi arbetar för att ta miljömedvetna beslut i vår dagliga verksamhet samt genom att påverka våra leverantörer att göra detsamma.

Miljöarbete

Vi för en öppen dialog om miljöarbete med våra anställda och all personal ska vara väl medveten om vad vårt miljöengagemang innebär. Vi jobbar ständigt med kompetensutveckling, eftersom detta är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra vårt miljöarbete. Vi försöker i möjligaste mån skydda miljön och påverka våra utsläpp genom förebyggande åtgärder och fungerande rutiner. Eftersom en betydande del av vår miljöpåverkan utgörs av transporter jobbar vi aktivt med effektivisering och samordning av resor. Vi ser gällande miljölagar som en miniminivå och ser självklart till att följa krav från både myndigheter och kunder.