Tryckmätare

Tryckmätare ingår i grupp ”Pressure accessories” enligt artikel 1, paragraf 2.1.4. Volymen för tryckbärande del i mätarhuset är < 0,1 L. Tryckmätare med tryckområde > 200 bar tillhör grupp 1G enligt annex 2, tabell 1 och är CE-märkta. Tryckmätare med tryckområde till max 200 bar tillhör artikel 3, paragraf 3 och är inte CE-märkta och det ställs inga speciella krav mer än vanlig godkänd tillverkningsprocess ”Good Engineering Practice” (GEP). Tryckmätare i ATEX-utförande (Ex) måste ha CE-märkning på skalan för samtliga tryckområden.

Tryckgivare och tryckvakt

Tryckgivare och tryckvakt är CE-märkta med tillhörande EC Declaration of conformity 97/23/EC PED

Termometer och temperaturgivare

Termometrar och temperaturgivare tillhör kategori Art 3 (3) och påverkas inte av direktivet eller AFS 1999:4. De är inte CE-märkta och det ställs inga speciella krav mer än vanlig godkänd tillverkningsprocess enligt ”Good Engineering Practice” (GEP). Termometrar och temperaturgivare i ATEX-utförande (Ex) måste ha CE-märkning på skalan för samtliga utförande.

Temperaturtransmitter och temperaturvakt

Temperaturtransmitter och temperaturvakt är CE-märkta med tillhörande EC Declaration of conformity 97/23/EC PED

Tillbehör tryck och temperatur

Exempelvis ventiler, vattensäcksrör, skyddfickor, tryckförmedlare osv. Tillbehör för tryck och temperatur är inte CE-märkta eftersom direktivet endast gäller för produkter med en inre rördiameter > 25 mm.

Pressure Gauges

Pressure gauges are included in the group ”Pressure accessories” in accordance with article 1, paragraph 2.1.4. The internal volume of the pressure part of the pressure housing is < 0.1 L. Pressure gauge with pressure range > 200 bar belongs to group 1G according to Annex II, Table 1 and are marked with CE on the dial. Pressure gauges with pressure range up to 200 bar belongs to Article III, Paragraph III. They are not marked with CE and there are no special requirements more than ordinary approved manufacturing process ”Good Engineering Practice” (GEP). Pressure gauge in ATEX version (Ex) must have the CE mark on the dial for all ranges.

Pressure transmitters and pressure switches

Pressure transmitters and pressure switches are CE marked with the corresponding EC Declaration of conformity 97/23 / EC PED

Thermometers and temperature sensors

Thermometers and temperature sensors belong to category Art 3 (3) and are not affected by the directive or AFS 1999:4. They are not marked with CE and there are no special requirements more than ordinary approved manufacturing process ”Good Engineering Practice” (GEP). Thermometers and temperature sensors in ATEX version (Ex) must have the CE mark on the dial for all designs.

Temperature transmitters and temperature switches

Temperature transmitters and temperature switches are CE marked with the corresponding EC Declaration of conformity 97/23 / EC PED

Accessories for pressure and temperature

For example, valves, gauge syphons, thermowells, diaphragm seal etc. Accessories for pressure and temperature are not CE marked since the Directive only applies to products with a inner tube diameter > 25 mm.


  Faktablad CE PED